TALOTEKNIIKKAA JA AUTOMATISOINTIA SINUN JA KOTISI PARHAAKSI

LÄMPÖFOLIOIDEN UUSIA SOVELLUTUKSIA JA KÄYTTÖTAPOJA

Tästä PDF: file:///C:/Users/Käyttäjä/Documents/Kattolämmityksen%20uusia%20sovelutuksia%20PDF.pdf


LÄMPÖFOLIOIDEN ASENNUSOHJE KATTOA PURKAMATTA: file:///C:/Users/Käyttäjä/Documents/KATTOLÄMMITYS+PURKAMATTA+ESITE1-edited.pdf

 
 
----------------------

- foliot:
asuin- ja toimitilat

- matalalämpöpaneelit:
tuulikaapit, eteiset, varastot
liiketilat (kiinteistöt)
navetat, tallit, sikalat jne..

- keskilämpöpaneelit:
varastot, teollisuustilat

- korkealämpöpaneelit:
teollisuushallit, katokset

 
 

KATTOLÄMPÖFOLIOT


 
- Kattolämmittimet muodostuvat kahden kaksoismuovikalvon väliin laminoidusta metallifoliosta. Elementtien vakioleveydet ovat 300 mm, 600 mm, 900 mm ja 1200 mm.
- Elementit muodostuvat 300 mm:n moduleista, joiden välissä on vapaa 70 mm:n naulausalue elementtien ja peitemateriaalin kiinnittämistä varten.
Tilauksesta saadaan 400 mm moduleilla, jonka naulausalue on 150 mm.
- Kytkennät moduleissa toisiinsa ja liitosjohtoon on suoritettu elementin alkupäässä olevan teipin sisällä. Elementtejä valmistetaan 125 W/m2 pintateholla ja siitä 25 W/m2 portaissa ylöspäin.
- Normaalisti jännite on 230 V, mutta muillekin jännitteille elementtejä on saatavilla.
- Elementin päässä on tuotetarra, johon on merkitty pintateho (W/m2), leveys (dm), moduli (dm), kokonaisteho (W) ja jännite (V).

 
 

LÄMMITTIMIEN KIINNITYS

ASENNUSTA

Varmistaudu, että elementeille on riittävästi tilaa kattoa rajoittavien pintojen välissä (seinät, vaatekaapit, yläkaapit ym.) vertaamalla elementin leveys x pituus piirustusten mukaan. Tarkista, etteivät elementit peitä kattorasioita ja ilmastointikanavia. Lämmittimien kiinnitystapa riippuu kattorakenteesta ja sisäkattomateriaalin valinnasta.

Seuraavat kiinnitystavat ovat yleisempiä:

 
 

Kattotuolin sijoitettuun rimoitukseen

Rimoituksen jako 300 k/k tai 600 k/k riippuen peitemateriaalin kiinnitysvälistä. Rimoituksen suunnan on oltava sama kuin lämmittimien suunta. Naulausalue elementissä on 70 mm, joten rimojen leveys ei saa ylittää sitä. Elementin päätyteipissä olevien sähköjohtojen kohdalle naulausrimoihin on tehtävä ura. Pinnoituksen väliin suosittelemme palamatonta eristettä, joka painaa elementin tiiviisti peitemateriaalia vasten. Suositeltava riman korkeus on 50 mm ja sen välissä olevan eristeen paksuus myös 50 mm.
 
 

Elementtien kiinnittäminen

Kattovasojen asennusvälin pitää olla 600 mm k/k, jolloin lämmittimet voidaan kiinnittää niihin suoraan. Tällaista asennustapaa voidaan helposti toteuttaa välipohjissa.

Vasan maksimileveys ei saa ylittää naulausalueen (70 mm) leveyttä. Leveimmillä kattovasoilla käytetään kapeampaa apurimoitusta.

 
 

Elementtien asennus

Tässä tapauksessa peitemateriaalit ja kylmässä katossa höyrysulut ovat paikoillaan. (Huom. Höyrysulku tiivisti peitemateriaalia vasten.) Kattovasojen välit puhdistetaan hyvin kaikista roskista ja rullataan lämmittimet tasaisesti auki.

Kattovasojen vapaa väli oltava vähintään 400 mm.

 
 

Lämmittimet kiinnitetään

Korkeissa tiloissa esim. palloiluhalleissa työn yksinkertaistamiseksi valitaan lämmittimet levykoon mukaan ja kiinnitetään levyyn maassa.. Levy lämmittimineen nostetaan yhtenä pakettina kattoon.

Kaikissa kiinnitystavoissa on huolehdittava, etteivät lämmittimet joudu mekaaniselle rasitukselle.

- Kattolämmittimien asennuksessa on noudatettava Sähkötarkastuskeskuksen (SETI:n) sähköturvallisuusmääräyksiä; Stm A 1-89 19 § A Lämmityskelmu.

- Lämmittimien asennuksen on vastattava käyttöpaikalla vallitsevia olosuhteita.

- Lämmittimien liitäntä on tehtävä kiinteästi tarkoitukseen sopivassa, helposti luoksepääsevässä kytkentärasiassa. Kytkentärasia sijoitetaan tavallisimmin kattoon ja se voidaan sijoittaa helposti poistettavan laudan tms. taakse.

- Lämmittimien liitäntäjohdon poikkipinta on 1,5 mm2 ja vakiopituus 2 m. Tilauksesta toimitetaan pidempiä liitäntäjohtoja.

- Lämmittimet voidaan kytkeä 16 A ylivirtasuojalla suojattuun 2,5 mm2 ryhmäjohtoon edellyttäen, että niiden virta ei edes vikatapauksessa ylitä 1,5 mm poikkipinnalle sallittua arvoa ja että liitosjohdon pituus on enintään 1 m.

- Liitäntäjohtona käytetään säikeisiä MK-johtimia, joiden kytkentä on suoritettava kytkentäliittimillä. Lämmittimien liitäntäjohdon 0,3 m:n matkalla.

- Liitäntäjohto ei saa jäädä puristukseen eikä kiristykseen.

- Lämmittimet on sijoitettava kattoon tai seinään. Seinässä alin asennuskorkeus lattiasta on 2,3 m. Vinokatossa asennuskorkeus on 2,0 m, kun katon kaltevuuskulma on enintään 45 o.

- Lämmittimet saa sijoittaa kiinteästi kiinnitettyyn penkkiin tms. kirkossa.

- Lämmittimiä asennettaessa on huolehdittava siitä, että kelmu suojataan riittävästi mekaanista vahingoittumista vastaan.

- Lämmittimien sijoituksen on oltava sellainen, ettei kelmu estä sen lähellä olevien sähköjohtojen, valaisimien tms. tarpeellista jäähdytystä. Lämmittimien kohdalle kattoon ei saa asentaa sähköputkituksia. Jos tästä perussäännöstä erityisestä syystä on poikettava, on asennuspaikkakohtaisesti selvästi ja yksikäsitteisesti osoitettava, ettei johtoihin aiheudu ylilämpötilaa.

- Lämmittimet on voitava erottaa kaikkinapaisesti verkosta joko yhteisellä kytkimellä tai ryhmäkohtaisella kytkimellä. Käyttömaadoitetussa järjestelmässä normaalit kytkimet, kontaktorit ja johdonsuoja-automaatit ovat hyväksyttyjä. Nollaa ei saa katkaista.

- Ryhmäkeskukseen, joka syöttää lämmittimiä, on asennettava varoitustarra, jossa muistutetaan naulojen ja ruuvien kiinnittämisestä ainoastaan niille varattuihin alueisiin.

- Asennuspiirustukset asianmukaisine merkintöineen on säilytettävä ryhmäkeskuksen läheisyydessä.

- Lämmittimet saa asentaa kuivaan, kosteaan, märkään ja palovaaralliseen tilaan sekä tilaan, jossa lämpötila ylittää 80 oC, edellyttäen että myös rasiointi ja johdotus täyttävät tilaluokan vaatimukset ja että ne vastaavat käyttöpaikan olosuhteita.

- Lämmittimien asennus tulee suorittaa siten, että lämmittimet painautuvat tiiviisti peitemateriaalia vasten, jolloin lämmön johtavuus on hyvä.

- Lämmitysasennuksien eristystila on mitattava ennen käyttöönottoa; Stm A 1-89 5 § 1, kohta B.

- Eristysresistanssi mitattuna virtapiirissä kahden perättäisen ylivirtasuojan (varokkeen) välillä tai ylivirtasuojan ja kulutuskojeen välillä 1000 W nimellisjännitteen volttia kohden.

- Jos eristystilan tarkistus tehdään eristysresistanssimittauksella, on mittauksessa käytettävä tasajännitettä, joka on vähintään 230 V.

- Mitattaessa johtimen ja maan välistä eristysresistanssia, yhdistetään mittalaitteen (jännitelähteen) positiivinen napa maahan.

- Eristystilan tarkistuksen ajaksi on säätö- ja ohjauslaitteet kytkettävä irti, etteivät ne vioitu.

- Eristysmittauspöytäkirja on säilytettävä asennuspiirustusten yhteydessä.

- Lämmitin ei saa aiheuttaa vahingollista lämpötilaa sen läheisyydessä sijaitsevassa palava- aineisessa rakennusosassa.

- Normaalikäytössä ei lämmityselementti saa aiheuttaa 80 o suurempaa lämpötilaa sitä koskettavissa palava-aineisissa osissa. Lämmittimen pintateho on valittava peitemateriaalin mukaan.

- Suositeltavaa on käyttää 125 W/m2 elementtiä, koska se soveltuu lähes kaikkiin Suomessa käytettäviin peitemateriaaleihin. Styroxia, Haltexia tai vastaavaa ei saa käyttää.

 
 

Sisäkattomateriaalin

Pintamateriaalin kiinnitystiheys on varmistettava niiden valmistajalta ja sen perusteella tehtävä rimoitus joko 300 mm k/k tai 600 mm k/k. Kiinnitys voi tapahtua ainoastaan lämmittimen 70 mm:n kiinnitysalueella. 400 mm k/k yhteydessä kiinnitysalue on 150 mm. Käytettäessä sisäkattomateriaalina kipsilevyä suositellaan ruuvikiinnitystä, muovista saumanauhaa ei suositella.

MAALAUS, LAKKAUS ja KUIVATUS lämmöt poiskytkettyinä! Käytä sellaisia värejä tai lakkoja, jotka kestävät lämpöä esim. akrylimuovivärejä ja akrylimuovilakkoja. Öljyvärejä ja öljypakkeleita ei saa käyttää.

 
 

KATTOLÄMMITYKSEEN MATERIAALIT

 
 
 
^ Lämpövastus m = peitemateriaalin paksuus (m) / materiaalin lämmönjohtavuus (W/m °C)

Höyrysulku tarvitaan kylmissä yläpohjissa sekä kosteisen tilojen eristämisessä.
Höyrysulku asennetaan lämmittimien yläpuolelle normaalisti, mutta voi olla peitemateriaalin ja lämmittimien välissä, kun varmistetaan lämmön johtuminen peitemateriaaliin lämmittimistä.
Höyrysulkuna voidaan käyttää muovin lisäksi myös levyä, johon on laminoitu muovi.

- Asenna kattolämmitysfoliot huolellisesti!
- Asenna kattolämmitysfoliot tasaisesti, ettei synny ilmataskuja pintamateriaalin ja folion väliin!
- Kun peitemateriaalia asennetaan älä vahingoita folioita, jos vahinko sattuu vaihda folio uuteen!
- Kipsilevykattojen saumojen avaaminen katossa aiheuttaa helposti tilanteen, jossa puukko vahingoittaa sauman läpi kattolämmitysfolioita... Vältä tätä toimenpidettä levyjen ollessa paikoillaan!
- Kun toimit huolellisesti on sinulla toimiva, huoleton lämmitysjärjestelmä!
- Varmista folioiden kunto (resistanssi) ennen ja jälkeen peitemateriaalin asentamista.

 
 

KATTOLÄMPÖPANEELIT


 
 
 
 

Tuotteet

 
Akva vakiovaraaja
Aurinkokeräimet
Eläinlämmittimet
Energiavaraaja
Ewarco hinnasto
Hallintalaitteet
  » Radioavain
  » Mobiililaitteet
  » Internet
High Light Smart System
  » Valitse HLSS, koska...
  » HLSS toimintavarmuutta
HL-Air EWA 80
HL-Heat täsmälämmitys
Häkävaroittimet
Ilmalämmitys
Ilmalämpöpumppu
  » ILP kondenssivesivauriot
Ilmastointimoduli
Infrasauna
Kaukovalvonta
Keskukset
  » HL-Safety
  » DSC 832
  » DSC 1565
  » DSC 585
  » Mökkikeskus
Langaton peruutustutka
Lämmitys
  » Ajotien lämmitys
  » Portaiden ja polun lämmitys
  » Katoksen/Terassin lämmitys
  » Lattialämmitys
  » Kattolämmitys
  » Ikkunalämmitys
  » Putkistolämmitys
  » Lämmityspistorasiat
  » Lämmönsäätöjärjestelmät
  » Erikoislämmittimet
  » Vesikiertoinen lämmitys
  » Ulkoalueiden lämmitys
  » Vesijohtojen sulana pito
Ovi- ja porttituotteet
  » Karmilukko
  » Sähköinen portinavaus
  » Autotallin ovi
  » Automaattinen oven avaus
Turvatuotteet
  » Palovaroittimet
  » Valvontakamerat
  » Magneettikoskettimet
  » Liikeilmaisimet
  » Sireenit ja vilkut
  » Jablotron hälytinsarja
  » Kosteusilmiaismet
  » Muut ilmaisimet
  » Innohomen tuotteet
  » Everon henkilöturvasovellukset
Valaistus
  » Ulkovalaistus
  » Sisävalaistus
  » HL Light control
Vesi- ja viemärituotteet

Ajankohtaista

 

Uusitut nettisivumme

Tervetuloa uusituille sivuillemme.

Päivitämme sivujamme, sekä myös verkkokauppa osiota. Hinnastot ja asennusohjeet saatte osiosta HINNASTO ta...
Copyright © 2024 HL-Heat Oy | Webbinen.net